The Hawaii Japanese School

Faculty and Staff

Principal Tatsuo Watanabe
Vice Principal
Hiroshi Goto
Director of Administration
Masahiro Tanaka
Director of Education
Rie Shirota
Pre-K/Kindergarten: 8 classes


Sakura
3 classes

Momiji 3 classes
Elementary School: 20 classes


1st Grade 3 classes

2nd Grade 3 classes

3rd Grade 3 classes

4th Grade 3 classes

5th Grade 3 classes

6th Grade 2 classes
Middle School: 6 classes


1st Grade 2 classes

2nd Grade 1 classes

3rd Grade 2 classes


As of April 8, 2023

As of May 13, 2013


Teachers

Principal

Satoshi Matsui
Grade / Class 1 2 3 4
Sakura Mieko Mimura Yoshie Horiuchi Keiko Gullian Nozomi Hirabayashi
Momiji Reina Sepalveda Yoshimi Horiuchi Akiko Graves Etsuko Yamamoto
Music Teacher Aimi Kakuta


1st Nelson Minako Rika Nakamura Yukio Morikawa
2nd Miho Lind MiyukiTsunoda Aya Wright
3rd Atsuko Mukoyama Yoshie Koitabashi Tazuko Tetsutani
4th Yasuyo Okunishi Kikuko Shimizu

5th Kyoko Yokoyama Ayumi Miyazaki

6th Rie Shirota Mayumi Shimabukuro

7th Hideo Ishikawa Reiki Hirayama

8th Mayumi Hopkins


9th Hideaki Oshima


Librarian Yukari Goto Mieko Murata

Office Staff

Manager of Administration & V.P. Shigeko M. Tsuda.


Office Clerk Yukiko Matsutaka


Office Clerk Keiko Hinoshita


As of May 13, 2013

A State of Hawaii Non-profit Organization under 501(c)(3) based in Honolulu